Liečba

Na začiatku 3. tisícročia sa nenašlo viac nových liekov, medicínskych postupov alebo operačných postupov pri žiadnom inom onkologickom ochorení ako pri rakovine prostaty. Napriek tomu sa dostávame častokrát do situácie, kedy nedokážeme mužovi trpiacemu rakovinou prostaty pomôcť. Nižšie uvedené možnosti liečby slúžia skôr pre vašu informáciu ako nejaké smerodajné predpisy a nariadenia. Sú tam zhrnuté a jednoducho vysvetlené všetky možnosti liečby rakoviny prostaty, teda aj rakoviny v rôznych, aj pokročilých štádiách ochorenia. Stav každého pacienta s rakovinou prostaty je iný, i keď môže byť podobný. Najdôležitejšie zo všetkého je správne a dôkladné vyšetrenie a zaradenie do štádiovosti, TNM klasifikácie a zaradenie do stupňa rizikovosti – rozoznávame nízke, stredné a vysoké riziko. Inak sa lieči pacient, ktorý má lokalizovaný karcinóm prostaty s nízkym rizikom, a inak pacient s lokalizovaným karcinómom prostaty a má stredné alebo vyššie riziko progresie ochorenia. Rozdiel je aj medzi lekármi samotnými, každý má viac-menej zaužívané postupy.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.