Aktívne sledovanie

Po zavedení PSA skríningu do klinickej praxe sa zvýšila incidencia malých lokalizovaných, dobre diferencovaných karcinómov prostaty. V súčasnosti aj tieto nádory sa liečia radikálnymi postupmi, často spojenými so závažnými komplikáciami. Alternatívny postup predstavuje aktívne sledovanie, ktorého cieľom je individualizovať liečebné postupy pri včasnom karcinóme prostaty výberom kuratívnej liečby iba pre pacientov s klinicky závažným karcinómom. Aktívne sledovanie nie je ale vhodné pre každého pacienta s lokalizovaným adenokarcinómom prostaty a mali by sme dodržiavať určité vstupné kritériá zaradenia do aktívneho sledovania. V súčasnosti najčastejšie používané kritériá sú: štádium T1c a T2a, PSA ? 10,0 ng/ml, Gleasonovo skóre ≤ 3 + 3 = 6, ≤ 2 pozitívne punktáty z prostaty, ≤ 50 % rozsah karcinómu v punktáte. Indikácie na zmenu liečby: čas zdvojenia PSA < 2 roky alebo zvýšenie histologického stupňa diferenciácie pri rebiopsii. Aktívne sledovanie individualizuje liečebné postupy pri včasnom karcinóme prostaty na základe biologického správania výberom kuratívnej liečby iba pre pacientov so závažným karcinómom. Princíp spočíva vo veľmi prísnom sledovaní muža s rakovinou prostaty, každé 3 mesiace realizujeme odber krvi a 1 x za rok robíme kontrolnú biopsiu prostaty, pričom sa zameriavame na počet pozitívnych vzoriek, objem nádoru v tkanive a hlavne na Gleasonovo skóre. Aktívne sledovanie nijako nezhoršuje pacientov fyzický zdravotný stav, pacient nie je ohrozený stratou erekcie a zhoršením kontinencie. Je nutné a nevyhnutné pravdivé a úplné informovanie pacienta o tejto liečebnej modalite. Pacient má právo kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie a začať aktívnu liečbu, teda rádioterapiu, brachyterapiu alebo operáciu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.